Powered by Smartsupp

Zasady korzystania z ryczałtowego pobytu

Opłaty za ryczałtowe ustawienie przyczepy w sezonie letnim 2024:

 1. Ryczałt I - pierwszy rząd linii brzegowej przy wydmie - 40.700 zł
 2. Ryczałt II - od pierwszego rzędu linii brzegowej do drogi wewnętrznej - 27.390 zł
 3. Ryczałt III - od drogi wewnętrznej do płotu – 25.300 zł
 4. Sezon letni 2023 dla miejsc ryczałtowych liczony jest od 27.04.2024 do 13.10.2024
 5. Sposób rezerwacji określają: „ Zasady rezerwacji miejsc ryczałtowych”
 6. W ramach wniesionej opłaty zryczałtowanej przysługuje:
  1. wyznaczona działka pod przyczepę kempingową wraz z przedsionkiem
  2. ustawienie na działce jednej przyczepy kempingowej wraz przedsionkiem lub jednego kampera; wprowadzeniu przyczepy kempingowej lub kampera na działkę musi nastąpić w datach wynikających w harmonogramu wprowadzania przyczep i kamperów. Nie ma możliwości wyprowadzenia przyczepy lub kampera z działki przed dniem 13.10.2024.
  3. przechowywanie na działce własnego sprzętu turystycznego i surfingowego
  4. karta wjazdu na jeden samochód osobowy
  5. korzystanie ze wszystkich bezpłatnych świadczeń i usług przewidzianych na terenie Maszoperia Sun4hel
  6. pobyt jednego psa/kota

 

UWAGA

 

 1. Jednorazowo na terenie obiektu w ramach ryczałtu mogą przebywać: trzy osoby dorosłe i ich dzieci lub cztery osoby dorosłe
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu podlegają rejestracji pobytowej i opłatom miejscowym.
 3. Na terenie działek zabronione jest rozbijanie namiotów
 4. Ze względów bezpieczeństwa p.poż. zabrania się zastawiania ciągów komunikacyjnych oraz grodzenia działek łatwopalnymi płotami o wysokości powyżej 1,2m.
 5. Obiekt ma ograniczoną ilość miejsc parkingowych, dlatego korzystanie z niego przez osoby uprawnione do działki obwarowane jest szeregiem zasad i ograniczeń:
  1. elektroniczna karta wjazdowa wydawana w ramach ryczałtu uprawnia do wjazdu i parkowania na terenie Sun4hel Maszoperia jednego pojazdu w strefie parkingowej B,
  2. miejsca parkowania pojazdu ryczałtowego są wyznaczane, zaparkowanie pojazd na innym miejsca niż wyznaczone miejsce ryczałtowe traktowane będzie jako pojazd wjeżdżający na „Parking Płatny A”.
  3. w ramach ryczałtu na terenie Sun4hel Maszoperia może przebywać tylko jeden samochód osobowy (od innego pojazdu pobierane będą dobowe opłaty wyrównawcze zgodnie z cennikiem)
  4. każdy następny pojazd przyjeżdżający do miejsca ryczałtowego traktowany będzie jako drugi pojazd wjeżdżający na „Parking Płatny A” i wpuszczany w miarę wolnych miejsc
 6. W opłatę zryczałtowaną nie wlicza się:
  1. drugiego i więcej pojazdów (samochodów, motocykli)
  2. dodatkowych osób, które będą przebywać na terenie i w przyczepie
  3. energii elektrycznej, każdej przyczepie przypisywane jest gniazdko elektryczne posiadające indywidualny licznik pobranej energii elektrycznej, w dniach 15.09.2024 i 13.10.2024 wystawiane będą przez Sun4hel Sp. z o.o. faktury na podstawie wskazania licznika. Kwota z tytułu pobranej energii elektrycznej będzie wyliczona według tych samych zasad jakie Energa S.A. stosuje do Sun4hel Sp z o.o.
  4. namiotów, baldachimów i innych zadaszeń
  5. łodzi, skuterów lub innego sprzętu pływającego oraz przyczep do nich
  6. pobytu następnego psa
  7. opłat miejscowych
 7. Niezależnie od powyższych zasad wszystkie osoby korzystające z pobytu ryczałtowego obowiązuje „ Regulamin Sun4hel”
 8. Na terenie Sun4hel Maszoperia zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej i zarobkowej bez zgody Zarządu Sun4hel Sp. z o.o.
 9. Dopuszcza się możliwość podnajmu przyczepy przez okres nieprzekraczający łącznie sześciu tygodni w sezonie, przy czym każdorazowo fakt podnajmu należy zgłosić w recepcji, oraz dokonać opłaty miejscowej za wszystkie osoby przebywające w tym okresie na terenie obiektu. Wszelką odpowiedzialność za osoby podnajmujące ponosi posiadacz miejsca ryczałtowego.
 10. Przyczepy muszą być ustawiane w granicach wyznaczonych działek
 11. Po zakończeniu sezonu działka ryczałtowa powinna być przywrócona do stanu pierwotnego. Wszystkie doły i rowy powstałe przy okopywaniu przyczep i przedsionków muszą być zniwelowane a śmieci posegregowane i wyniesione do pojemników
 12. Od przyczep pozostawionych na działce po 13.10. pobierane będą opłaty 150zł za dobę
 13. Miejsca ryczałtowe nie mogą być przedmiotem cesji
 14. Umowy na miejsca ryczałtowe zawierane są na każdy rok oddzielnie
 15. Nie przyznanie miejsca zajmowanego w latach poprzednich nie może być podstawą do żadnych roszczeń
 16. Od osób które nie posiadały działek ryczałtowych w sezonie 2023 pobierana jest jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości opłaty ryczałtowej. Od osób posiadających działkę ryczałtową w sezonie 2023 i zmieniającą Ryczałt II lub Ryczałt III na Ryczałt II lub Ryczałt I pobierana jest jednorazowa bezzwrotna opłata uzupełniająca w kwocie różnicy pomiędzy ryczałtami.
 17. Pozostałe kwestie normują Zasady rezerwacji miejsc ryczałtowych 2024