RegulaminRezerwacja   miejsc   ryczałtowych

Zasady korzystania z ryczałtowego pobytu na terenie MASZOPERIA SUN4HEL

Opłaty za ryczałtowe ustawienie przyczepy w sezonie letnim 2023:
 1. Ryczałt I - pierwszy rząd linii brzegowej przy wydmie - 37.000 zł
 2. Ryczałt II - od pierwszego rzędu linii brzegowej do drogi wewnętrznej - 24.900 zł
 3. Ryczałt III - od drogi wewnętrznej do płotu – 23.000 zł
 4. Sezon letni 2023 dla miejsc ryczałtowych liczony jest od 29.04.2023 do 15.10.2023
 5. Sposób rezerwacji określają: „ Zasady rezerwacji miejsc ryczałtowych”
 6. W ramach wniesionej opłaty zryczałtowanej przysługuje:
  1. wyznaczone stanowisko pod przyczepę kempingową wraz z przedsionkiem
  2. ustawienie na stanowisku jednej przyczepy kempingowej wraz przedsionkiem
  3. przechowywanie na stanowisku własnego sprzętu turystycznego i surfingowego
  4. karta wjazdu na jeden samochód osobowy
  5. korzystanie ze wszystkich świadczeń i usług przewidzianych na terenie Maszoperia Sun4hel
  6. pobyt jednego psa/kota

UWAGA

 1. Jednorazowo na terenie obiektu w ramach ryczałtu mogą przebywać: trzy osoby dorosłe i ich dzieci lub cztery osoby dorosłe
 2. W przypadku większej ilości osób należy opłacić ich pobyt zgodnie z cennikiem
 3. Wszystkie osoby przebywające na na terenie obiektu podlegają rejestracji pobytowej i opłatom miejscowym
 4. Na terenie miejsca ryczałtowego zabronione jest rozbijanie namiotów
 5. Ze względów bezpieczeństwa p.poż. zabrania się zastawiania ciągów komunikacyjnych oraz grodzenia miejsc ryczałtowych łatwopalnymi płotami o wysokości powyżej 1,2m.
 6. Obiekt ma ograniczoną ilość miejsc parkingowych, dlatego korzystanie z niego przez właścicieli miejsc ryczałtowych obwarowane jest szeregiem zasad i ograniczeń:
  1. elektroniczna karta wjazdowa wydawana w ramach ryczałtu uprawnia do wjazdu i parkowania na terenie Maszoperia Sun4hel jednego pojazdu w strefie parkingowej B,
  2. miejsca parkowania pojazdu ryczałtowego są wyznaczane
  3. w ramach ryczałtu na terenie Maszoperia Sun4hel może przebywać tylko jeden samochód osobowy (od innego pojazdu pobierane będą dobowe opłaty wyrównawcze zgodnie z cennikiem)
  4. każdy następny pojazd przyjeżdżający do miejsca ryczałtowego traktowany będzie jako drugi pojazd wjeżdżający na „Parking Płatny A” i wpuszczany w miarę wolnych miejsc
 7. W opłatę zryczałtowaną nie wlicza się:
  1. pobyt drugiego i więcej pojazdów (samochodów, motocykli)
  2. dodatkowych osób, które będą przebywać na terenie i w przyczepie
  3. energii elektrycznej, każdej przyczepie przypisywane jest gniazdko elektryczne posiadające indywidualny licznik pobranej energii elektrycznej, w dniach 15.09.2023 i 15.10.2023 wystawiane będą przez Sun4hel Sp. z o.o. faktury na podstawie wskazania licznika. Kwota z tytułu pobranej energii elektrycznej będzie wyliczona według tych samych zasad jakie Energa S.A. stosuje do Sun4hel Sp z o.o.
  4. namiotów, baldachimów i innych zadaszeń
  5. łodzi, skuterów lub innego sprzętu pływającego oraz przyczep do nich
  6. pobytu następnego psa
  7. opłat miejscowych
 8. Niezależnie od powyższych zasad wszystkie osoby korzystające z pobytu ryczałtowego obowiązuje „ Regulamin SUN4HEL”
 9. Na terenie Maszoperia Sun4hel zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej i zarobkowej bez zgody Zarządu Sun4hel Sp. z o.o.
 10. Dopuszcza się możliwość podnajmu przyczepy przez okres nieprzekraczający łącznie sześciu tygodni w sezonie, przy czym każdorazowo fakt podnajmu należy zgłosić w recepcji, oraz dokonać opłaty miejscowej za wszystkie osoby przebywające w tym okresie na terenie obiektu. Wszelką odpowiedzialność za osoby podnajmujące ponosi posiadacz miejsca ryczałtowego.
 11. Przyczepy muszą być ustawiane w granicach wyznaczonych działek
 12. Po zakończeniu sezonu działka ryczałtowa powinna być przywrócona do stanu pierwotnego. Wszystkie doły i rowy powstałe przy okopywaniu przyczep i przedsionków muszą być zniwelowane a śmieci posegregowane i wyniesione do pojemników
 13. Od przyczep pozostawionych na działce po terminie umownym pobierane będą opłaty 150zł za dobę
 14. Miejsca ryczałtowe nie mogą być przedmiotem cesji
 15. Umowy na miejsca ryczałtowe zawierane są na każdy rok oddzielnie
 16. Nie przyznanie miejsca zajmowanego w latach poprzednich nie może być podstawą do żadnych roszczeń
 17. Od osób które nie posiadały działek ryczałtowych w sezonie 2022 pobierana jest jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości opłaty ryczałtowej. Od osób posiadających działkę ryczałtową w sezonie 2022 i zmieniającą Ryczałt II lub Ryczałt III na Ryczałt II lub Ryczałt I pobierana jest jednorazowa bezzwrotna opłata uzupełniająca w kwocie różnicy pomiędzy ryczałtami.
 18. Pozostałe kwestie normują Zasady rezerwacji miejsc ryczałtowych 2023
Image
Mickiewicza 139
84-140 Jastarnia
+48 793 416 998
rezerwacja@sun4hel.pl
© 2023, SUN4HEL