Powered by Smartsupp

Regulamin zajęć i szkoleń SURF4HEL

 1. Przed przystąpieniem do szkolenia Kite, Wind lub Surf w SURF4HEL kursant musi wypełnić “Kartę uczestnika/kursanta SURF4HEL”, zostawiając dane niezbędne do kontaktu oraz akceptując regulamin szkoły (jeśli kursant jest niepełnoletni formularz musi być wypełniony przez jego rodzica lub opiekuna prawnego).
 2. Na okres trwania kursu i szkolenia na każdym Uczestniku spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, następstw wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie. Za ubezpieczenie niepełnoletniego kursanta jest odpowiedzialny jego rodzic lub opiekun prawny.
 3. Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez SURF4HEL zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka i nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu. Instruktor ani szkoła SURF4HEL nie ponoszą odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe Uczestników wynikające z uczestnictwa w kursie i szkoleniu, a organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi związanymi z ryzykiem sportowym.
 4. Zabrania się przystępowania do zajęć pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. Za naruszenie własnego zdrowia lub życia, naruszenie zdrowia lub życia osób trzecich, zniszczenie mienia spowodowane przez Uczestnika będącego w stanie po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających, odpowiada wyłącznie uczestnik.
 5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia 15 minut przed umówioną lekcją, aby dobrać odpowiedni sprzęt na zajęcia oraz zacząć zajęcia punktualnie. Każde spóźnienie kursanta będzie wliczone w czas trwania zajęć.
 6. Kursant może odwołać zajęcia min. 2 godziny przed umówioną lekcją. W innym wypadku jest zobowiązany opłacić stawkę instruktorską.
 7. Kurs Kite, Wind lub Surf powinien być opłacony w całości w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 8. Niewykorzystane godziny kursu Kite, Wind lub Surf przechodzą na voucher
  i można je wykorzystać do końca przyszłego sezonu. Lekcje z kursu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.
 9. SURF4HEL zastrzega możliwość odbycia części lub wszystkich zajęć z kursu kite na tzw. Mewich Rewach.
 10. SURF4HEL zastrzega sobie prawo do czasowej lub docelowej zmiany Instruktora prowadzącego dany kurs i szkolenie.
 11. Kursant zobowiązany jest do wykonywania poleceń i słuchania instruktora. Za każde odstępstwo od tego i możliwe ryzyko to uczestnik szkolenia ponosi odpowiedzialność. Jeśli sprzęt został zgubiony lub uszkodzony na skutek nie stosowania się do zaleceń instruktora, kursant ponosi odpowiedzialność materialną.
 12. Jeśli uczestnik czuje się niedysponowany lub ma trudność z wykonywanymi czynnościami powinien poinformować o tym instruktora. Kursant jest również zobowiązany do powiadomienia instruktora o swoich problemach zdrowotnych i przebytych kontuzjach.
 13. Uczestnik kursu zobowiązany jest szczerze poinformować instruktora na jakim jest poziomie by sprzęt i program szkolenia został odpowiednio dostosowany do jego umiejętności i poziomu.
 14. Instruktor ani szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy uszczerbek na zdrowiu kursanta podczas szkolenia Kite, Wind lub Surf.
 15. Za rzeczy skradzione lub zagubione na terenie szkoły bądź szatni SURF4HEL nie odpowiada.

 

A teraz po zapoznaniu si z Regulaminem ...........

 

LECIMY NA WODĘ!!! :)