Powered by Smartsupp

Regulamin SUN4HEL Maszoperia

Pobyt lub korzystanie z terenu SUN4HEL Maszoperia jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu.
 

 1. Recepcja jest czynna codziennie w godzinach 8.00 do 22.00 lub według informacji przekazanej przez Recepcję
 2. Formalności meldunkowych należy dokonać w Recepcji niezwłocznie po przybyciu
 3. Opłata ustalona na podstawie cennika za cały pobyt uiszczana jest w dniu przyjazdu. Należy rozliczyć się w godzinach pracy Recepcji
 4. Od wszystkich osób przebywających na terenie Sun4hel powyżej 1 doby pobierane są opłaty miejscowe w wysokości określonej przez Gminę Jastarnia
 5. Ze względu na położenie geograficzne Sun4hel i związane z tym warunki pogodowe, tj. silne wiatry i ulewne deszcze, przerwy w dopływie prądu lub zalanie traktowane są jako działanie siły wyższej. Nie może to być podstawą do jakichkolwiek roszczeń, anulowania pobytu lub ubiegania się o zwrot kosztów
 6. W niskim sezonie, tj. w okresie od 1.05 do 15.06 oraz od 1.09, ze względów organizacyjnych na terenie obiektu może być czynny tylko jeden sanitariat
 7. Sun4hel podzielony jest na sektory i działki - miejsce rozstawienia namiotu wskazują pracownicy Recepcji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych zarezerwowanie i opłacenie miejsca pod namiot oraz pokoju nie jest podstawą do wprowadzenia samochodu na teren Sun4hel. Wprowadzenie samochodu w związku z zarezerwowaniem miejsca pod namiot lub pokoju może nastąpić na podstawie dodatkowej opłaty, za zgodą obsługi jedynie w miarę posiadanych wolnych miejsc parkingowych przypisanych działkom namiotowym i pokojom
 8. Po zakończeniu pobytu gość lub osoba korzystająca z terenu Sun4hel zobowiązana jest pozostawić swoje miejsce pobytu w takim stanie, w jakim je zastał – wszystkie rzeczy z miejsca pobytu muszą być usunięte, doły i rowy powstałe przy okopywaniu namiotów, przedsionków, wybudowanych konstrukcjach muszą być zniwelowane.
 9. Gość wjeżdżający na teren Sun4hel samochodem otrzymuje elektroniczną kartę wjazdową, Sun4hel nie prowadzi rezerwacji miejsc parkingowych. Na terenie Sun4hel obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h
 10. Opłat za obiekty znajdujące na terenie Sun4hel po dniu 15 października a przed 25 kwietnia pobierane są na podstawie cennika
 11. Doba pobytowa rozpoczyna się od godz. 14.00 pierwszego dnia pobytu i kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Gości kończących pobyt uprzejmie prosimy o wymeldowanie się do tej godziny.
 Wymeldować się należy w godzinach pracy Recepcji.
 Przedłużenie doby pobytowej na terenie obiektu (po uprzedniej rezerwacji i w miarę dostępności miejsc) podlega opłacie jak za następną rozpoczętą dobę.
 12. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 8.00 następnego dnia. W trakcie pobytu prosimy o zachowanie zgodne z normami zachowań międzyludzkich oraz turystycznych, z poszanowaniem dla innych gości oraz obsługi. Zakłócanie ciszy, niestosowanie się do zaleceń obsługi w tej kwestii (w szczególności pracownika ochrony) lub wulgarne odnoszenie się do innych gości i obsługi może skutkować usunięciem z Sun4hel bez zwrotu kosztów dalszego pobytu. Cisza nocna nie dotyczy terenu restauracji i strefy chillout oraz emitowanego z tych miejsc dźwięku.
 13. Po przybyciu na teren Sun4hel goście mają obowiązek zgłosić swoją obecność w Recepcji, dokonać opłat za pobyt według cennika i stosować się do niniejszego regulaminu. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie po godz. 23.00.
 14. Wyrażamy zgodę na pobyt zwierząt, których posiadacze przestrzegają poniższych zasad: zgłoszenie pobytu zwierzęcia i uiszczenia za nie opłaty wg cennika wyprowadzanie psów wyłącznie na smyczy i sprzątania po swoich pupilach; w przypadku nieposprzątania, posiadacz zostanie obciążony opłatą za posprzątanie według cennika zapewnienie im odpowiedniej opieki, aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp. posiadanie aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga respektowanie zakazu wprowadzania zwierząt na teren plaży, placu zabaw oraz punktów gastronomicznych.
 15. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w obrębie wynajętych przyczep i innych pomieszczeń, restauracji, sanitariatów, miejsca zabaw dzieci, plaży oraz wszelkich pomieszczeń zamkniętych.
 16. Goście Sun4hel zobowiązani są do zachowania porządku w miejscu swojego pobytu oraz na terenie całego obiektu. Śmieci należy segregować i wyrzucać wyłącznie w punktach do tego przeznaczonych, do właściwych pojemników. Zabrania się wyrzucania śmieci wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz odpadów niebezpiecznych.
 17. Zabrania się wszelkich działań mogących ingerować w przyrodę, w szczególności zabrania się niszczenia wydm, palenia ognisk, wycinania drzew, łamania gałęzi oraz odprowadzania ścieków z przyczep kempingowych do gruntu.
 18. Dla każdej przyczepy ryczałtowej przewidziany jest postój jednego samochodu. Wszystkie samochody (z wyłączeniem jednego do każdej przyczepy, zawartego w opłacie ryczałtowej na cały sezon) podlegają opłacie według cennika. Prosimy ograniczyć ruch kołowy na terenie Sun4hel do minimum, zachować ograniczenie prędkości do 5 km/h oraz szczególną ostrożność. Zabrania się mycia pojazdów na terenie Sun4hel.
 19. Osoby korzystające z pobytów ryczałtowych zobowiązane są do znajomości i stosowania niniejszego regulaminu oraz „Zasad korzystania z ryczałtowego pobutu w Sun4hel”.
 20. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób dorosłych, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, miejsca do zabawy i usług musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. Sun4hel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 21. Gość Sun4hel ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy oraz winy podlegających jego opiece dzieci i zwierząt oraz odwiedzających go osób/podnajmujących jego miejsce.
 22. Odpowiedzialność za pozostawione rzeczy Sun4hel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w przyczepach kempingowych, kamperach, namiotach i pokojach oraz za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież przyczepy kempingowej, kampera, namiotu, samochodu lub innych dóbr przywiezionych przez gościa na teren Sun4hel, ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów. Od dnia 15 października do 25 kwietnia rzeczy pozostawione na terenie Sun4hel takie jak np.: drewniane konstrukcje, podesty, płoty, instalacje są traktowane jako porzucone i jako takie zostaną zdemontowane i usunięte z terenu Sun4hel. Nie dotyczy to rzeczy które znajdują się na terenie Sun4hel na podstawie pisemnej zgody Sun4hel. Sun4hel nie wyraża zgody na pozostawienie w okresie od 15 października do 25 kwietnia jakichkolwiek przyczep kempingowych nie mających prawa do ryczałtu w kolejnym roku i niezaakceptowanych przez Sun4hel do zimowania Wszystkie inne przyczepy niż zgłoszone i zaakceptowane do zimowania przyczepy ryczałtowe mające prawo do ryczałtu w kolejnym roku zgłoszone do zimowania po dniu 15 października zostaną usunięte poza teren Sun4hel. Pozostawiając przyczepę po dniu 15 października wyrażasz zgodę usunięcie przyczepy poza teren Sun4hel.
 23. Obsługa zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu na teren Sun4hel osobom pod wpływem alkoholu, zachowujących się nieodpowiednio, oraz prawo do usunięcia z Sun4hel osób nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu. Obsługa może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Sun4hel lub wyrządził szkodę w mieniu Sun4hel lub innych gości, szkodę na osobie gościa, pracownika Sun4hel lub innych osób przebywających na terenie obiektu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu. Zastrzegamy sobie również prawo odmowy przyjęcia gościa bez podania przyczyny.
 24. Przebywanie na terenie Sun4hel jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego poddawane jest ocenie pracownika Recepcji i może pozbawić gościa możliwości dalszego pobytu na terenie Sun4hel bez zwrotu kosztów pobytu.
 25. Obowiązki wyjeżdżającego gościa:
  1. wymeldowanie się z obiektu do określonej godziny pobytu (pkt 2.) oraz w godzinach pracy Recepcji
  2. zdanie klucza / karty wjazdowe
  3. pozostawienie przyczepy lub innego wynajętego pomieszczenia i jego otoczenia, lub miejsca biwakowania w czystości – wszystkie doły i rowy powstałe przy okopywaniu namiotów i przedsionków muszą być zniwelowane.