Powered by Smartsupp

ZASADY REZERWACJI NA KEMPINGU

Potwierdzenie rezerwacji zawiera

 1. Numer rezerwacji.
 2. Dane Usługodawcy: Sun4hel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni; 81-388 Gdynia, ul. Świętojańska 118/9; NIP: 5862340877;
 3. Nazwisko i imię Usługobiorcy.
 4. Sposób porozumiewania się z Usługobiorcą (adres email, numer telefonu).
 5. Długość pobytu, rodzaj obiektu noclegowego.
 6. Nazwa oferty.
 7. Cena oferty pobytu. Ceny przedstawione przez Usługodawcę stanowią sumę ceny za obiekt noclegowy i ilości nocy i liczby osób korzystających z usługi i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie ceny oferty. Jeśli jakaś oferta obejmuje śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana przez Usługodawcę. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, parking) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Usługobiorcę.
 8. Płatność. Rezerwacja jest potwierdzona jeśli zostanie dokonana:
  a. wpłata zadatku w wysokości 40 % wartości przewidywanego kosztu pobytu, jeśli od dnia dokonania rezerwacji do pierwszego dnia pobytu czas jest dłuższy niż siedem dni. Płatność pozostałej kwoty 60% należy dokonać nie później niż siedem dni przed pierwszym dniem pobytu
  b. wpłata ceny pobytu w wysokości 100 %, wartości przewidywanego kosztu pobytu jeśli od dnia dokonania rezerwacji do pierwszego dnia pobytu czas jest krótszy niż siedem dni
 9. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku lub całej kwoty, brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji w wypadku nie zaksięgowania wpłat w pierwszym logowaniu następnego dnia po dokonaniu rezerwacji, lub nie zaksięgowaniu wpłaty ceny pobytu na siedem dniu przed pierwszym dniem pobytu . Numer konta bankowego na które należy uiścić zadatek za pobyt usługobiorca otrzymuje droga elektroniczną wraz z potwierdzeniem rezerwacji.
 10. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 11. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online lub dokonywane później na rachunek bankowy. Rezerwacja uważana jest za dokonaną, wyłącznie po wpłaceniu zadatku w wysokości wskazanej w pkt 8 lit.a lub całej kwoty lit. b. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności udostępnione na stronie Sun4hel.pl obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.

 

Odstąpienie od umowy

Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta.

 

Anulowanie rezerwacji

 1. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z Usługodawcą mailowo rezerwacja@sun4hel.pl
  a. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bezkosztowa jeżeli została zgłoszona w sposób określony w pkt 1. powyżej, co najmniej na 30 dni przed planowanym przyjazdem,
  b. Anulowanie rezerwacji jest bezkosztowe jeżeli zostało zgłoszone w sposób określony w pkt. 1 powyżej co najmniej na 45 dni przed planowanym przyjazdem
 2. W takim przypadku – Usługodawca zwróci Usługobiorcy wpłacony zadatek na to samo konto bankowe, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zadatku na rachunek bankowy Usługodawcy, albo na konto bankowe wskazane przez Usługobiorcę, na które dokonany ma zostać zwrot zadatku, w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej anulacji rezerwacji
 3. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym w pkt 1 powyżej lub w przypadku niepojawienia się Usługobiorcy na kempingu Maszoperia Sun4hel w terminie rozpoczynającym pobyt a. zadatek w rozumieniu art. 394 k.c., o którym mowa w pkt. 8 lit a. ulega zatrzymaniu przez Usługodawcę, b. cała wpłacona kwota o której mowa w pkt. 8 lit b ulega zatrzymaniu przez Usługodawcę na poczet opłat manipulacyjnych,
 4. Skrócenie pobytu na kempingu Maszoperia Sun4hel jest traktowane jak rezygnacja po terminie określonym w pkt 3 powyżej i wiąże się z uregulowaniem należności za cały deklarowany czas pobytu.

 

Reklamacje

 1. Reklamacje Usługobiorca można przesyłać na adres e-mail: rezerwacja@sun4hel.pl; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne

 

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest  Sun4hel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 118/9, adres e-mail: rezerwacja@sun4hel.pl (dalej jako „ADO”).
 2. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu e-mail,   zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna prawnego ( rodziców) sprawujących bezpośrednią władzę nad małoletnim.
 3. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane będą w celach związanych z zarządzaniem kempingiem takich jak rezerwacja obiektu, prowadzenie ewidencji przyjeżdżających, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu oraz na parkingu.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Usługodawcy oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja).
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez  nas usług, aż do momentu wniesienia sprzeciwu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i/lub danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.
 7. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane.
 8. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji usługi hotelowej.
 11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.