RegulaminKempingu SUN4HEL

Regulamin kempingu SUN4HEL Maszoperia

Pobyt na terenie Kempingu SUN4HEL Maszoperia
jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu.

1. Meldunek i opłaty:

 • Recepcja jest czynna codziennie w godzinach 8.00 do 22.00 lub wg informacji na Recepcji
 • formalności meldunkowych należy dokonać w Recepcji niezwłocznie po przybyciu
 • opłata ustalona na podstawie cennika za cały pobyt uiszczana jest w dniu przyjazdu. Należy rozliczyć się w godzinach pracy Recepcji
 • od wszystkich osób przebywających na kempingu powyżej 1 doby pobierane są opłaty miejscowe w wysokości określonej przez gminę Jastarnia
 • ze względu na położenie geograficzne kempingu i związane z tym warunki pogodowe, tj. silne wiatry i ulewne deszcze, przerwy w dopływie prądu lub zalanie kempingu traktowane są jako działanie siły wyższej. Nie może to być podstawą do jakichkolwiek roszczeń, anulowania pobytu lub ubiegania się o zwrot kosztów
 • w niskim sezonie, tj. w okresie od 1.05 do 15.06 oraz od 1.09, na campingu ze względów organizacyjnych może być czynny tylko jeden sanitariat
 • kemping podzielony jest na sektory i działki - miejsce rozstawienia namiotu wskazują pracownicy Recepcji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych zarezerwowanie i opłacenie miejsca pod namiot nie jest podstawą do wprowadzenie samochodu na teren kempingu. Wprowadzenie samochodu w związku z zarezerwowaniem miejsca pod namiot może nastąpić na podstawie dodatkowej opłaty i jedynie w miarę posiadanych wolnych miejsc parkingowych przypisanych działkom namiotowym
 • po zakończeniu pobytu gość zobowiązany jest pozostawić swoje miejsce biwakowania w takim stanie, w jakim je zastał - wszystkie doły i rowy powstałe przy okopywaniu namiotów i przedsionków muszą być zniwelowane.
 • gość wjeżdżający na camping samochodem otrzymuje elektroniczną kartę wjazdową, camping nie prowadzi rezerwacji miejsc parkingowych. Na terenie campingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h 
    2. Doba pobytu

Doba pobytowa rozpoczyna się od godz. 14.00 pierwszego dnia pobytu i kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Gości kończących pobyt uprzejmie prosimy o wymeldowanie się do tej godziny.
Wymeldować się należy w godzinach pracy recepcji.
Przedłużenie doby pobytowej na polu kempingowym ( po uprzedniej rezerwacji i w miarę dostępności miejsc ) podlega opłacie za następną rozpoczętą dobę.

3. Bramy główne kempingu
W godzinach 01.00- 06.00 zamykamy główną bramę wjazdową. Wyjazd i wjazd na teren w tych godzinach możliwy po kontakcie telefonicznym z pracownikiem ochrony. Numer alarmowy znajduje się na drzwiach recepcji oraz bramie wjazdowej.

4. Cisza nocna i zakłócanie spokoju
Na terenie obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki niezależnie od ciszy nocnej. Posiadacze zwierząt proszeni są o zapewnienie im odpowiedniej opieki, aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp.. Prosimy nie zakłócać spokoju innym Gościom także w żaden inny sposób. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 8.00 następnego dnia. W trakcie pobytu prosimy o zachowanie zgodne z normami zachowań międzyludzkich oraz turystycznych, z poszanowaniem dla innych gości oraz obsługi. Zakłócanie ciszy, niestosowanie się do zaleceń obsługi w tej kwestii (w szczególności pracownika ochrony) lub wulgarne odnoszenie się do innych gości i obsługi może skutkować usunięciem z kempingu bez zwrotu kosztów dalszego pobytu. Cisza nocna nie dotyczy terenu restauracji i strefy chillout oraz emitowanego z tych miejsc dźwięku.

5. Obecność gości

Po przybyciu na teren kempingu goście mają obowiązek zgłosić swoją obecność w Recepcji, dokonać opłat za pobyt wg cennika i stosować się do niniejszego regulaminu. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie po godz. 23.00.

6. Pobyt zwierząt

Wyrażamy zgodę na pobyt zwierząt, których posiadacze przestrzegają poniższych zasad:
 • zgłoszenie pobytu zwierzęcia i uiszczenia za nie opłaty wg cennika
 • wyprowadzanie psów wyłącznie na smyczy i sprzątania po swoich pupilach; w przypadku nieposprzątania, posiadacz zostanie obciążony opłatą za posprzątanie wg cennika
  zapewnienie im odpowiedniej opieki, aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp.
  posiadanie aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga
 • respektowanie zakazu wprowadzania zwierząt na teren plaży, placu zabaw oraz punktów gastronomicznych;
7. Palenie wyrobów tytoniowych

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w obrębie wynajętych przyczep i innych pomieszczeń, restauracji, sanitariatów, miejsca zabaw dzieci, plaży oraz wszelkich pomieszczeń zamkniętych.

8. Porządek na terenie kempingu

Goście kempingu zobowiązani są do zachowania porządku w miejscu swojego pobytu oraz na terenie całego kempingu. Śmieci należy segregować i wyrzucać wyłącznie w punktach do tego przeznaczonych, do właściwych pojemników. Zabrania się wyrzucania śmieci wielkogabarytowych, elekt rośmieci oraz odpadów niebezpiecznych.

9. Ingerencja w przyrodę

Zabrania się wszelkich działań mogących ingerować w przyrodę, w szczególności zabrania się niszczenia wydm, palenia ognisk, wycinania drzew, łamania gałęzi oraz odprowadzania ścieków z przyczep kempingowych do gruntu.

10. Ruch kołowy na kempingu

Dla każdej przyczepy przewidziany jest postój jednego samochodu. Wszystkie samochody (z wyłączeniem jednego do każdej przyczepy, zawartego w opłacie ryczałtowej na cały sezon) podlegają opłacie według cennika. Prosimy ograniczyć ruch kołowy na kempingu do minimum, zachować ograniczenie prędkości do 5 km/h oraz szczególną ostrożność. Zabrania się mycia pojazdów na terenie kempingu.

11. Pobyt na stanowisku ryczałtowym na przyczepę

Osoby korzystające z pobytów ryczałtowych zobowiązane są do znajomości i akceptacji niniejszego regulaminu oraz „Zasad ryczałtowego ustawienia przyczepy”.

13. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie kempingu

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób dorosłych, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, miejsca do zabawy i usług musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. kemping nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

14. Odpowiedzialność Gościa za wyrządzone szkody

Gość kempingu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych kempingu powstałe z jego winy oraz winy podlegających jego opiece dzieci i zwierząt i odwiedzających go osób.

15. Odpowiedzialność za pozostawione rzeczy

Kemping nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w przyczepach kempingowych, kamperach, namiotach i domkach oraz za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież przyczepy kempingowej, kampera, namiotu, samochodu lub innych dóbr przywiezionych przez gościa na kemping, ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów.

16. Odmowa wstępu na kemping

Obsługa zastrzega sobie prawo dla zakazu wstępu na kemping osób pod wpływem alkoholu, zachowujących się nieodpowiednio, oraz prawo do usunięcia z kempingu osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu. Obsługa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin kempingu lub wyrządził szkodę w mieniu kempinglub innych Gości, szkodę na osobie Gościa, pracownika kempingu lub innych osób przebywających na kempingu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Zastrzegamy sobie również prawo odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

17. Naruszenie regulaminu

Przebywanie na terenie kempingu jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego poddawane jest ocenie pracownika Recepcji i może pozbawić Gościa możliwości dalszego pobytu na kempingu bez zwrotu kosztów pobytu.

18. Obowiązki wyjeżdżającego Gościa                

 • wymeldowanie się z pola kempingowego do określonej godziny pobytu (pkt 2.) oraz w godzinach pracy Recepcji
 • zdanie klucza / karty wjazdowej
 • pozostawienie przyczepy lub innego wynajętego pomieszczenia i jego otoczenia, lub miejsca biwakowania w czystości – wszystkie doły i rowy powstałe przy okopywaniu namiotów i przedsionków muszą być zniwelowane.
 
Image
Mickiewicza 139
84-140 Jastarnia
+48 739 416 998
rezerwacja@sun4hel.pl
© 2021, SUN4HEL